Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gjelder såfremt ikke annet er avtalt skriftlig mellom Stavellan Norway nedenfor kalt Stavellan, og kjøper.

 1. Tilbud

Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt.
Avtaler som fraviker fra tilbudet er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Stavellan.

 1. Priser

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.
Dersom Stavellan kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av et tilbud øker som følge av høyere frakter, forsikringer, toll, avgifter, valuta kurs forandringer eller andre forhold som Stavellan ikke er herre over, forbeholder Stavellan seg rett til å regulere prisene tilsvarende. Prisene kan ikke endres etter mottatt ordrebekreftelse fra Stavellan.

 1. Kvantum

Leveranser skjer fortrinnsvis i hele enhets størrelser.
På refleks produkter med trykk leverer vi med 100 prosent av det bestilte kvantum. Ikke lagerførte varer selges kun i hele emballasje størrelser.

 1. Leveringstid

Oppgitt leveringstid regnes fra den dagen ordren er mottatt av Stavellan. Omfatter ordren trykk som skal utføres av Stavellan regnes oppgitt leveringstid fra den dato trykk original er overlevert i riktig format.

Stavellan vil informere kjøper dersom den normale leveringstid ikke kan overholdes. Forsinkede leveranser berettiger ikke til erstatning.

 1. Forsendelse

Stavellan forsendelses betingelser er FCA Drøbak (Free Carrier. Varen er overlevert kjøper på angitt sted, og han står for videre transport.). Normalt benyttes Posten, DHL eller TNT som transportør.

 1. Transportskade -manko

Vare mottaker må selv påse at varer ikke er beskadiget og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med frakt brevets pålydende.
Vare mottaker må anføre skade og manko på fraktbrevet før kvittering for mottakelse. I motsatt fall vil transportør fraskrive seg ansvar for skade eller manko.

 1. Betaling

Stavellan betalingsbetingelser er netto pr. 7 dager fra fakturadato. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med 12% p.a.
Kredittvurdering foretas jevnlig. Firma som ikke innvilges kreditt kan handle mot forskuddsbetaling.

 1. Feil leveringsadresse

Dersom feil leveringsadresse benyttes vil transportør kunne ilegge gebyr til avsender. Dette gebyret + vårt utleggs gebyr vil bli videre fakturert kjøper dersom feilen ikke skyldes Stavellan.

 1. Salgspant

Stavellan forbeholder seg rett til salgspant i.h.t. pantelovens § 3-14 til § 3-22.

 1. Varens anvendelse

Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter.
Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet den påtenkte anvendelse, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse derved. Det påhviler kjøper i tilfelle av videresalg å gi videre mottatte opplysninger om varen.

 1. Ansvar

Stavellan forplikter seg kun til å erstatte verdien av det kvantum av produktet som har vist seg å være beheftet med feil.

 1. Reklamasjon -retur

Alle reklamasjoner må omgående fremsettes skriftlig pr brev/e-mail, og aldri senere enn 14 dager etter vare- mottakelse.
Ingen retur må skje uten forutgående avtale. Retur godkjennes kun for standard lagervare.

Kun komplette ruller, kartonger etc. kan godkjennes for retur. Emballasje skal være original, ubeskadiget og uten påtegninger.
En vare som er spesial tilvirket, eller som av andre grunner ikke kan betraktes som standard lagervare, godkjennes normalt ikke for retur. Kvalitets reklamasjoner er imidlertid unntatt fra denne bestemmelse.

Godkjent retur som ikke skyldes feil forårsaket av Stavellan, krediteres med inntil 90% av verdien. Verdien må være lik eller større enn det til enhver tid gjeldende minimumsbeløp, for tiden kr 250.- eks mva.

 1. Kansellering av ikke leverte ordre

Evt kansellering av ordre anses som en retur. Se pkt 12.

 1. Force majeure

Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelsen av avtalen gir Stavellan rett til helt eller delvis å annullere avtalen eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving av avtale eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for Stavellan. Stavellan er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse.

 1. Tvistemål

Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres etter norsk lov. Oslo er verneting.